Renda 2015

Des del Gremi de Pastisseria de Barcelona, ens plau comunicar-li que estem en una nova campanya de la declaració de l’IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES de l’exercici 2015.

Si vol que li preparem la declaració, NO ESPERI A ÚLTIMA HORA.

Concerti una cita amb nosaltres: (93) 317 39 98


DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA:

-RENDIMENTS DEL TREBALL
-Certificat d’ingressos (dineraris o en espècie).
-Aportacions a fons de pensions durant l’any 2015.
-Pensionistes: Certificat d’ingressos i retencions de la pensió cobrada durant l’any 2015. (Pensions de qualsevol tipus: jubilació, viduïtat, baixa laboral, atur)
RENDIMENTS DEL CAPITAL IMMOBILIARI

*          La referència cadastral del seu habitatge, ja sigui de propietat o de lloguer, és del tot necessària a l’hora d’efectuar la declaració de la renda corresponent al 2015.

Rebuts de l’Impost sobre Béns Immobles (IBI) relatius a l’exercici 2015 de vivendes i pàrquings de la seva propietat. Indicar-ne titularitat.

Valor i data d’adquisició del pis, casa, local, solar, etc.

Justificants dels lloguers cobrats i despeses incorregudes en els immobles de la seva propietat llogats a tercers durant l’any 2015.

Certificat de retencions dels lloguers cobrats (només pels propietaris).

*      Model 184. Per als titulars d’una comunitat de béns.

Escriptures de compra o venda de locals, pisos, terrenys, etc.

Còpia de l’escriptura d’hipoteca sobre el PRIMER HABITATGE.

Certificats bancaris acreditatius de les quantitats pagades durant l’any 2015 en concepte d’interessos per a préstecs obtinguts per finançar la compra de l’habitatge habitual o la millora, conservació, reparació, o ampliació dels habitatges o locals llogats a tercers.

RENDIMENTS DEL CAPITAL MOBILIARI

Certificats bancaris de comptes corrents on s’especifiquin:

Saldo a 31/12/2015.
Saldo mitjà de l’últim trimestre.
Interessos abonats.
Retencions practicades.
Certificats bancaris de tot tipus de cartera de valors, especificant-ne:
Valoració en l’últim trimestre de 2015.
Dividends i interessos abonats.
Retencions practicades.
Venda de fons d’inversió i altres valors durant el 2015 indicant-ne la data i el valor d’adquisició i venda.
Rendiments de lletres del tresor.
Rendiments de bons de l’Estat.
Certificats bancaris corresponents a la capitalització, recuperació o rescat de qualsevol altre tipus d’imposició (dipòsits, plans de jubilació, fons de pensió, assegurances de vida, etc.).

RENDIMENTS D’ACTIVITATS PROFESSIONALS I EMPRESARIALS
Si portem la seva comptabilitat i impostos al Gremi, ja tenim les dades fiscals.
Si no portem la seva comptabilitat al Gremi, necessitarem la següent documentació:
Impresos, model 130, de pagaments fraccionats.
Justificants d’altres despeses no incloses en les declaracions per a pagaments fraccionats.
Vendes, compres, i despeses de l’any 2015 o els mòduls.
Capital assegurat per incendi (còpia de la pòlissa i de l’últim rebut pagat).
Incapacitat laboral cobrada a l’any 2015, en cas de malaltia/operació del titular o cònjuge.
Si ha cobrat algun tipus de subvenció, indemnització de l’any 2015.

DEDUCCIONS
Amortització de préstecs obtinguts per al finançament de la compra, rehabilitació o millora de l’habitatge habitual.
Quantitats destinades a “comptes habitatge” i dades identificatives d’aquesta.
Donatius.
Rebuts justificatius del lloguer de l’habitatge habitual i data d’inici del contracte.

ALTRES DADES.
El capital mínim exempt per tributar és de 500.000.
Accions, participacions o altres títols no cotitzats.
Subvencions rebudes.
Rendes temporals o vitalícies.
Objectes d’art, antiguitats, joies, embarcacions, drets reals, concessions administratives, i altres béns i drets de contingut econòmic.

Deutes a 31/12/2015.

Marca i matrícula dels cotxes de la seva propietat a 31/12/2015.

ALTERACIONS DEL PATRIMONI

En cas de donació, venda, adquisició o qualsevol altre negoci jurídic, justificants acreditatius del valor del negoci realitzat (preu de compra/venda, valor d’adquisició, data, etc.)

 

abril 1st, 2016 per